നറുനീണ്ടി സർബത്ത്/Naruneendi Sarbath / Naruneendi Syrup home made recipe ||| Ep 140

By Brian Lemay 10 comments


Hello,welcome to Neethas Tasteland I am Neetha Rajeev, Let’s make Sarsaparilla extract /Naruneendi syrup today We can make Sarsaparilla lemon sarbath with this extract Let’s see the ingredients Rinse Sarsaparilla in plain water for 3 – 4 times and crush it we have crushed Sarsaparilla /Naruneendi Take a pan and add water to it add crushed Sarsaparilla / Naruneendi to the water add sugar also stir it for few seconds Allow the mix to boil well Our mix is boiling well now boil it for 5 minutes in high flame Turn off the flame Allow the mix to cool well Our mix is cooled now I have prepared this yesterday and kept it covered with a cloth to evaporate the the steam Strain the mix with a strainer for two times We have transfer the Sarsaparilla / Naruneendi extract in to a bottle We can prepare lemon sarbath with this extract Add lemon juice to the serving glass Add the prepared extract according to your taste Add water to it Add soaked poppy seeds And serve this All of you try this recipe Send your feedback Let’s see with next dish,Next day,Bye.

10 Comments

Shaju John Kanjirathingal

May 5, 2018, 4:47 am Reply

Tnx neetha's taste land

Margart Parambloth

May 5, 2018, 5:00 am Reply

Excellent

Shafeek t.k

Aug 8, 2018, 10:34 pm Reply

Nice

Silpa Thanu

Nov 11, 2018, 8:38 am Reply

???

Siv Kumar

Feb 2, 2019, 3:23 pm Reply

Kollaam

Aamizz world

Feb 2, 2019, 8:13 am Reply

Super…. Healthy
Sub done… Joined ur fam..
Hope u do back

angel Of sweetDreams

Mar 3, 2019, 8:18 pm Reply

How can you ground the naruneendi…Do we need to remove the white part?

Sahal Salam

Mar 3, 2019, 6:53 am Reply

Kollam

Favas Favas

Mar 3, 2019, 3:11 pm Reply

Idh one week kayinjal damage aavunnund adh endhukondan

cr 7

May 5, 2019, 7:29 am Reply

Oru thavana use chytha nannari root veedum undakkn edukamo

Leave a Reply