ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചി വൈൻ / Ginger Wine Recipe / Homemade Christmas Wine

By Brian Lemay 12 comments


today’s recipe is for ginger wine ginger wine is made in a traditional way ginger wine is done in 21 days it’s a clear wine and it’s very tasty I have already posted a grape wine recipe that was an instant grape wine recipe lots of people were asking for traditional wine recipes traditional grape wine is ready It’s busy over here with Christmas prep editing will be done soon will post traditional grape wine recipe ginger wine can be done easily at home it needs 21 days, but the process is fast and easy try ginger wine recipe if you like my video please like, comment, and share also share it with your friends let’s see how to prepare ginger wine let’s see the ingredients needed for wine ginger, white raisins i have used white raisins here if you are using black raisins, you will not get white color color will turn red that’s why I have used white raisins active dried yeast sugar I have used 1 kg sugar you can use sugar according to your sweet preferences to flavor wine, I am using spices cinnamon and cloves peel ginger I have used a spoon here to remove the peel you can use spoon as shown to remove peel this way you can remove the peel faster than using a knife try removing the peel as shown I have removed the peel cut into small chunks later you can smash it you can use a small mixer grinder you can use a small mixer grinder you can also use a mortar and pestle for this purpose care should be taken not to make a ginger paste just smash it I have smashed ginger add ginger to 1 litre water Heat a pan. Allow it to boil it has come to a boil Mix well reduce the flame to low boil for 10-15 minutes after 15 minutes, switch off the stove let it cool down will stir yeast i have used active dried yeast here add 3/4 tsp yeast add 1/2 cup warm water care should be taken not to use hot water otherwise yeast won’t rise mix well. Set aside. let it rise. now the liquid has cooled down add this to a glass jar or bharani i have used a glass jar here glass jar should be cleaned and dried beforehand try to use a big tall jar while making homemade wine add the liquid along with the ginger add white raisins raisins are washed and drained beforehand add sugar, cinnamon, and cloves add risen yeast add 2 litres of water now I have used altogether 3 litres of water ginger is boiled in 1 litre of wate r again 2 litres of water have been added mix well close the lid. tie a cloth as shown set aside next day, open the jar mix well with a spoon use a wooden or steel spoon for stirring wine don’t use a spoon in which curry is served for stirring after mixing the wine, close the jar using a lid, secure it with a cloth for 21 days, repeat the process of opening the jar, mixing wine, closing the jar, tying a cloth this is 22nd day, open the jar, pass the contents through a sieve pass the ingredients through a strainer you can use cloth or towel for straining if you prefer discard transfer ginger wine to bottles bottle should be washed and dried beforehand fill the bottle up to 3/4th only care should be taken not to close the lid tightly otherwise chances are wine will shoot up while opening the bottle ginger wine is ready from next day onwards, you can start using ginger wine easy and tasty ginger wine is ready if you like this video, like, share, and comment will see you again with another recipe. Thank you

12 Comments

RAJENDRA PRASAD SONI

Nov 11, 2019, 8:58 am Reply

Like 05
Very nice recipe
Stay connected dear

lib Anthony

Nov 11, 2019, 9:25 am Reply

Please put English subtitles please

The Cookery Show

Nov 11, 2019, 9:45 am Reply

Superrr dear…#9 like

Nemo Lee

Nov 11, 2019, 10:00 am Reply

the English please … speak or writ the way in English

Remya’s Cuisine World

Nov 11, 2019, 1:33 pm Reply

Nice Chechy
Try cheythu nokkam
Thanks for the video

RAJENDRA PRASAD SONI

Nov 11, 2019, 4:20 pm Reply

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌 Repeat

The Gourmet Grandad

Nov 11, 2019, 6:58 pm Reply

I love Ginger wine one of my favorites … full view…

Farah Magic Kitchen JESNA

Nov 11, 2019, 3:39 am Reply

Christmas spl ginger wine superb

Swapna Sijo

Nov 11, 2019, 5:45 am Reply

HIIIII CHECHI THANK YOU SO MUCH GINGER WINE ITTATHINU. NJAN CHODICHIRUNNA ORU RECEIPE ANU

soulfoodqueen.net

Nov 11, 2019, 11:16 pm Reply

👍28

The Cotton Diaries

Nov 11, 2019, 10:51 am Reply

Super wine aanallo chechi🤩🤩

shemeez beauty talks

Dec 12, 2019, 2:33 am Reply

Enikkum onn undakkanam. 👌👌👌eshtapettu

Leave a Reply